Baarerstrasse 75CH-6300 Zug • +41 (0)41 500 99 89 • 6inf6foc*@zm0ugt-erw2-ty3rel)uhg,ana-d.p3chr
Η ZUGER AE, εταιρεία καταπιστευματικής διαχείρισης και παροχής οικονομοτεχνικών συμβουλών, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των οικονομικών, φορολογικών και νομικών συμβουλών. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται εξίσου σε ιδιώτες και σε εταιρείες όλων των τύπων και μεγέθους.

Θα χαρούμε να σας παράσχουμε τις συμβουλές μας.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Φορολογικές συμβουλές και φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις και ιδιώτες
 • Φορολογικές συμβολές για νεοσύστατες επιχειρήσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, τμηματοποιήσεις επιχειρήσεων, εξυγιάνσεις, εκκαθαρίσεις, μεταφορά έδρας, διευθέτηση διαδοχής, κ.λπ.
 • Συμβουλές επί του ΦΠΑ
 • Παρακρατήσεις στην πηγή
 • Φορολογικές συμβουλές για την κοινωνική ασφάλιση (AHV, 2ου και 3ου πυλώνα, UVG, ημερήσιο ασφαλιστικό επίδομα ασθενείας, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, κ.λπ.)
 • Συμβουλές σε όλους τους άλλους φορολογικούς τομείς (τέλη χαρτοσήμου, παρακράτηση φόρου, φόρος επί των περιουσιακών κερδών, φόρος μεταβίβασης, κληρονομιάς και δωρεάς)
 • Δημοσιονομικός τελικός σχεδιασμός και εξέταση των φορολογικών κινδύνων
 • Φορολογικές δηλώσεις και αιτήσεις επιστροφής
 • Έλεγχος των φορολογικών εκτιμήσεων και φορολογικών δηλώσεων
 • Εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών και σε προσφυγές
 • Φορολογικές γνωμοδοτήσεις
 • Ζητήματα φορολογικού καταμερισμού που εκτείνονται σε καντόνια και κράτη
 • Διευκρινίσεις με τις φορολογικές αρχές (απόφαση επιβολής φόρου)
 • Δημοσιονομική εκπροσώπηση για τις ξένες εταιρείες
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αν προτιμάτε στον ελεύθερο χρόνο σας να δημιουργείτε έσοδα, αντί να καταχωρείτε αποδείξεις, τότε αφήστε σε μας τη λογιστική.

Εάν ωστόσο εξακολουθείτε να θέλετε να πάρετε το χρόνο σας, σας αφήνουμε ανοιχτούς όλους τους δρόμους με τις διαδικτυακές μας λύσεις ABAWEB ή BEXIO.

 • Τήρηση Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (π.χ. για ατομικές επιχειρήσεις)
 • Τήρηση Λογιστικής για βιομηχανίες  
 • Ετήσια και ενδιάμεσα κλεισίματα λογαριασμού 
 • Τήρηση εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών
 • Όχληση οφειλετών
 • Κατάρτιση δήλωσης για την πληρωμή του ΦΠΑ
 • Κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές
 • Συμβουλευτική περί της οικονομικής κατάστασης
 • Τήρηση και διαχείριση της λογιστικής της ακίνητης περιουσίας
 • Οικονομικός σχεδιασμός και σχεδιασμός ρευστότητας
 • Λογιστική σύμφωνα με τη νέα ελβετική νομοθεσία περί λογιστικής (OR)
 • Λογιστική σύμφωνα με το ελβετικό ινστιτούτο ειδικής συμβουλευτικής για τη λογιστική (GAAP FER)
 • Ενοποίηση, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ονειρεύεστε ακόμη να τολμήσετε να γίνετε επιχειρηματίας;

Δε σας συμβουλεύουμε μόνο για την επιλογή της σωστής νομικής μορφής και του χώρου, αλλά και να αναλάβετε τα εξής:

 • Ίδρυση επιχειρήσεων (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία, κλπ) μέσω (online tool)
 • Συμβουλευτική σχετικά με το ζήτημα του χώρου
 • Γενική επιχειρηματική συμβουλευτική
 • Δίκαιο των συμβάσεων
 • Συμβουλευτική για Start-Up εταιρείες
 • Εταιρική Χρηματοδότηση
 • Εκπροσωπεύσεις στο διοικητικό συμβούλιο
 • Φορολογική απόφαση για την επιχείρησή σας
 • Διαχείριση πληρωμών και γενική διαχείριση
 • Αποτίμηση της εταιρείας
 • Διευθέτηση διαδοχής
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής
 • Υπηρεσίες γραφείου για οικογενειακά ζητήματα
 • Ειδικές υπηρεσίες (μεσεγγυήσεις, καταπιστεύματα, δωρεές)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αποτελούμε το δικό σας εξωτερικό τμήμα προσωπικού.

 • Διαχείριση του μισθού σας και της μισθοδοσίας σας αντίστοιχα
 • Προετοιμασία για τις πληρωμές των μισθών
 • Ρύθμιση των φορολογικών κρατήσεων στην πηγή
 • Στο τέλος του έτους, δηλώσεις των κοινωνικών ασφαλίσεων
 • Κατάρτιση μισθοδοτικών δηλώσεων
 • Συμμετοχή σε επιθεωρήσεις εργοδοτών
 • Μετατροπές και αναφορά σε κοινωνικές ασφαλίσεις
 • Χορήγηση αδειών εργασίας
 • Επεξεργασία κανονισμών που διέπουν τα έξοδα
 • Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας
Διαχείριση ακινήτων

Όλα σχετικά με το θέμα του ακινήτου

 • Διαχείριση νοικιασμένης και εμπορικής περιουσίας
 • Αιτιολόγηση κτήσης ορόφου
 • Ενοικίαση
 • Υπηρεσία οικιακής βοηθού
 • Λογιστική ακινήτων
 • Πώληση ακινήτων
 • Συμβουλευτική αγοράς 
ΔΙΚΑΙΟ

Σας συμβουλεύουμε και να σας εκπροσωπεύουμε σε όλους τους τομείς:

 • Του εταιρικού δικαίου
 • Του δικαίου του γάμου
 • Του κληρονομικού δικαίου
 • Του φορολογικού δικαίου
 • Του πτωχευτικού δικαίου (δίκαιο που διέπει την αφερεγγυότητα, το δικαίωμα κατάσχεσης εξ υποθήκης, την πτώχευση και τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους στην Ελβετία)
 • Της νομοθεσίας περί αλλοδαπών
 • και σχετικά με την απόκτηση αδειών εργασίας και διαμονής
Επικοινωνία
ZUGER TREUHAND UND BERATUNGS AG

Baarerstrasse 75
6300 Zug
Τηλέφωνο +41 (0)41 500 99 89
E-Mail  8inh2fog+@zu+ugx)erf&-td*rel0uhx'anb4d.w#chn

ZUGER TREUHAND UND BERATUNGS AG

TRUST. SWISS MADE.

Impressum

Layout, CMS
onelook gmbh, Einsiedeln

Haftungsausschluss

Die ZUGER TREUND UND BERATUNGS AG übernimmt keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
Haftungsansprüche gegen die ZUGER TREUND UND BERATUNGS AG wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen.
Alle Angebote sind unverbindlich. Die ZUGER TREUND UND BERATUNGS AG behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Haftung für Links
Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres Verantwortungsbereichs Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt. Der Zugriff und die Nutzung solcher Webseiten erfolgen auf eigene Gefahr des Nutzers oder der Nutzerin.

Urheberrechte
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf der Website gehören ausschliesslich der ZUGER TREUND UND BERATUNGS AG oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für die Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger im Voraus einzuholen.

Datenschutz
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen Bundesverfassung und die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Wir halten diese Bestimmungen ein. Persönliche Daten werden streng vertraulich behandelt und weder an Dritte verkauft noch weiter gegeben.
In enger Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen wir uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu schützen.
Beim Zugriff auf unsere Webseiten werden folgende Daten in Logfiles gespeichert: IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browser-Anfrage und allg. übertragene Informationen zum Betriebssystem resp. Browser. Diese Nutzungsdaten bilden die Basis für statistische, anonyme Auswertungen, so dass Trends erkennbar sind, anhand derer wir unsere Angebote entsprechend verbessern können.

Baarerstrasse 75CH-6300 Zug • +41 (0)41 500 99 89 • )inh4fos*@zg)uga7erf*-to-rer+uhv0anr$d.s5chj